Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Chcemy poinformować naszych klientów, że od stycznia obowiązuje nowa ustawa zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Art 35 Ustawy :

I. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu :

  1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
  2. prowadzącym zakład przetwarzania
  3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

II. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących cześć sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym